در چه سطحی قرار دارید؟
شما میتوانید با استفاده از نرم افزار هوشمند و پاسخ به سوالات از سطح زبان خود مطلع شده، تا با آگاهی دوره مناسب خوتان را انتخاب کنید

ناشران دوره ها

انتشارات Hueber
انتشارات Klett
انتشارات langenscheidt
انتشارات Pons
150 +

تعداد فعلی زبان آموز

2541 +

تعداد  زبان آموختگان

15 +

سابقه آموزش

8726 +

تعداد مشتری

جلسه توجیحی و معرفی دوره ها و جلسات خصوصی

  رزرو صندلی

  • 21
  • 00
  • 18
  • 45