تحلیل جامع سنتیمنت بازار

 

سخنگوی دولت انگلستان: کارهای زیادی جهت از بین بردن شکافها با اتحادیه اروپا در بیشتر نواحی دشوار مذاکره وجود دارند.