شاخص اطمینان مصرف کننده ایالات متحده در ارزیابی ماه اکتبر که انتظارات برای شاخص عدد ۱۰۲.۱ بوده به عدد ۱۰۰.۹ رسید.

 شاخص اطمینان مصرف کننده ایالات متحده در ارزیابی ماه اکتبر که انتظارات برای شاخص عدد ۱۰۲.۱ بوده به عدد ۱۰۰.۹ رسید.


دوره گذشته عدد ۱۰۱.۸ بوده است.


همزمان شاخص فعالیت های ایالت ریچموند نیز بهتر از عدد ۱۸ انتظارات به عدد ۲۹ رسید.


دوره گذشته عدد ۲۱ بوده است.شاخص سفارشات کالاهای بادوام ایالات متحده در ارزیابی ماه سپتامبر که انتظارات برای شاخص عدد ۰.۵٪ بوده به عدد ۱.۹٪ رسید.