به گزارش بیلد اقدامات تعطیلی برنامه ریزی شده در آلمان از دوم نوامبر آغاز خواهند شد.

در اینجا بنویسید...

کمیسیون اتحادیه اروپا از دولتهای عضو این اتحادیه خواسته است تا در واکنش به به جهش های نگران کننده کرونا اقدامات جدی تری را اتخاذ کنند