آنگلا مرکل صدراعظم آلمان می گوید: بخش ظرفیت بخش مراقبت ویژه این کشور طی چند هفته آتی تکمیل خواهد شد.

 آنگلا مرکل صدراعظم آلمان می گوید:

 بخش ظرفیت بخش مراقبت ویژه این کشور طی چند هفته آتی تکمیل خواهد شد.

اقدامات بهداشتی به خودی خود جهت مقابله با کووید۱۹ دیگر کافی نخواهند بود.

جریان اقتصادی در جایی که از تماس غیر ضروری می تواند اجتناب گردد باید ادامه یابد.

بسیاری از اقدامات همه گیری بر آزادی و شرکت های ضعیف تاثیر گذار هستند.

آماده سازی جهت واکسیناسیون در آلمان در جریان است.مشاور علمی دولت فرانسه می گوید: نمی‌توان غیر محتمل دانست که موج سوم کووید وجود خواهد داشت.