سوئد در ۲۸ اکتبر ۲۸۲۰ مورد مبتلا به کووید ۱۹ را ثبت کرده است که بالاترین رقم از زمان شروع پاندمی است.

سوئد در ۲۸ اکتبر ۲۸۲۰ مورد مبتلا به کووید ۱۹ را ثبت کرده است که بالاترین رقم از زمان شروع پاندمی است.

بانک مرکزی اروپا مطابق با انتظارات نرخ بهره خود را در عدد ۰٪ ثابت نگه داشت.