ترامپ: من خواهان بسته محرک بزرگتری نسبت به آنچه پلوسی در نظر دارد، هستم و بعد از انتخابات آن را ایجاد خواهم کرد.

 ترامپ: 

من خواهان بسته محرک بزرگتری نسبت به آنچه پلوسی در نظر دارد، هستم و بعد از انتخابات آن را ایجاد خواهم کرد.

قرار است بسته محرک بسیار بزرگی داشته باشیم.رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد: شیوع مجدد بیماری رشد اقتصادی را به چالش کشیده است.