مدیر موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی ایالات متحده دکتر آنتونی فائوچی: استفاده از ماسک احتمال دارد تا فصل سوم و چهارم سال ۲۰۲۱ ادامه یابد.

 مدیر موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی ایالات متحده دکتر آنتونی فائوچی:

 استفاده از ماسک  احتمال دارد تا فصل سوم و چهارم سال ۲۰۲۱ ادامه یابد.

حداقل تا انتهای سال ۲۰۲۱ شاهد بازگشت به نرمال نخواهیم بود.

واکسن کووید۱۹ تا ماه ژانویه در دسترس نخواهد بود.ترامپ: من خواهان بسته محرک بزرگتری نسبت به آنچه پلوسی در نظر دارد، هستم و بعد از انتخابات آن را ایجاد خواهم کرد.