نماینده تجاری ایالات متحده لایتایزر با انتقاد از حکم اخیر سازمان تجارت جهانی می گوید این تصمیم تاثیری بر فاز اول توافق تجاری بین آمریکا و چین ندارد.

          نماینده تجاری ایالات متحده لایتایزر با انتقاد از سازمان تجارت جهانی می گوید این تصمیم تاثیری بر فاز اول توافق تجاری بین آمریکا و چین ندارد.                            از طرفی گفته می شود ایالت متحده به دنبال مسدود کردن واردات پنبه از استان شین چسانگ چین است.                                                                                                        
نماینده تجاری ایالات متحده لایتایزر با انتقاد از حکم اخیر سازمان تجارت جهانی می گوید این تصمیم تاثیری بر فاز اول توافق تجاری بین آمریکا و چین ندارد. از طرفی گفته می شود ایالات متحده به دنبال مسدود کردن واردات پنبه از استان شین جیانگ چین است.