با شمارش ۶۰٪ آرا میشیگان (۱۶ رای الکترال) ترامپ۵۳٪ بایدن ۴۵٪

در اینجا بنویسید...

به گفته برخی منابع سیاست گذاران بانک مرکزی اروپا در حال بحث و بررسی هستند که آیا بخشی از محرک های آینده را از طریق برنامهAPP می توانند هدایت کنند.