ترامپ: در نظر دارم تا به دیوان عالی بروم می خواهم تمامی رای ها متوقف شود.

در اینجا بنویسید...

ترامپ: از مردم آمریکا به دلیل حمایت بی نظیرشان تشکر می کنم.