بازار های شرط بندی بریتانیایی اکنون شانس بایدن را بیشتر می دانند.

 بازار های شرط بندی بریتانیایی اکنون شانس بایدن را بیشتر می دانند.

گفته می شود ۵۵٪ برای پیروزی بایدن شانس قائل هستند و ۴۵٪ برای ترامپ.

رقابت بسیار نزدیک در ویسکانسین..