به گزارش فاکس تیم دونالد ترامپ برای اعزام وکلا آماده می شود و در ایالات باقی مانده رقابت می کند.

 به گزارش فاکس تیم دونالد ترامپ برای اعزام وکلا آماده می شود و در ایالات باقی مانده رقابت می کند.

 آنها گفتند که این اعداد را قبول نمی کنند.در حالیکه جو بایدن در ایالت های میشیگان و ویسکانسین پیشتاز به نظر می رسد. مدیر کمپین ترامپ می گوید از مسیر خود اطمینان داریم.