رهبر اکثریت سنای ایالات متحده میچ مک کانل می گوید در انتهای سال ۲۰۲۰ به بسته محرک جدیدی نیاز داریم.

 رهبر اکثریت سنای ایالات متحده میچ مک کانل می گوید در انتهای سال ۲۰۲۰ به بسته محرک جدیدی نیاز داریم.

احتمال دارد بسته کمکی بعدی در راستای کمک به دولت های محلی و ایالت ها باشد که تقاضای اصلی دموکراتها بوده است.به گزارش فاکس تیم دونالد ترامپ برای اعزام وکلا آماده می شود و در ایالات باقی مانده رقابت می کند.