رئیس بانک مرکزی انگلستان بیلی: چیزی در ارتباط با نرخ های منفی امروز نگفته ایم و جدول زمانی برای آن تعیین نخواهیم کرد اما کار برروی آن ادامه دارد.

 رئیس بانک مرکزی انگلستان بیلی:

چیزی در ارتباط با نرخ های منفی امروز نگفته ایم و جدول زمانی برای آن تعیین نخواهیم کرد اما کار برروی آن ادامه دارد.

در ارتباط با برگزیت باتوجه به ادامه یافتن مذاکرات انجام پیش بینی ها با فرض سناریو توافق درست است.

اگر چشم انداز تورمی ضعیف شود در این شرایط کمیته سیاست های پولی آماده است تا در صورت لزوم جهت رسیدن به اهداف اقدام کند.به گزارش مرکز تحقیقاتی ادیسون و با شمارش ۹۵٪ آرا در ایالت جورجیا: ترامپ ۴۹.۶٪ بایدن ۴۹.۱٪