به گزارش برخی منابع گفته می شود کمپانی آسترازنکا آماده است تا صدها میلیون دوز واکسن ارائه کند.

 به گزارش برخی منابع گفته می شود کمپانی آسترازنکا آماده است تا صدها میلیون دوز واکسن ارائه کند.

برنامه هفتگی تحویل واکسن به طور تقریبی با برنامه های واکسیناسیون دولت انگلستان مطابقت دارد.رئیس بانک مرکزی انگلستان بیلی: چیزی در ارتباط با نرخ های منفی امروز نگفته ایم و جدول زمانی برای آن تعیین نخواهیم کرد اما کار برروی آن ادامه دارد.