به گزارش برخی منابع گفته می شود مذاکره کنندگان اتحادیه اروپا مانع اصلی سر راه بودجه ریکاوری این ناحیه را کنار زدند.

 به گزارش برخی منابع گفته می شود مذاکره کنندگان اتحادیه اروپا مانع اصلی سر راه بودجه ریکاوری این ناحیه را کنار زدند.

گفته می شود این اقدام با توافق بر سر قانون مداری حاصل شده است.

به گزارش برخی منابع گفته می شود کمپانی آسترازنکا آماده است تا صدها میلیون دوز واکسن ارائه کند.