کمیسیون اتحادیه اروپا در پیش‌بینی‌های خود اشاره می کند که: بهبودی اقتصاد سال ۲۰۲۱ برای ناحیه یورو نسبت به انتظارات قبلی کاهش داشته باشد و ۴.۲ درصد باشد.

کمیسیون اتحادیه اروپا در پیش‌بینی‌های خود اشاره می کند که:

بهبودی اقتصاد سال ۲۰۲۱ برای ناحیه یورو نسبت به انتظارات قبلی کاهش داشته باشد و ۴.۲ درصد باشد.

رشد سال ۲۰۲۲ را ۳٪ پیش بینی می کند.

تورم سال ۲۰۲۰ در اطراف ۰.۳٪ پیش بینی می شود و سال آینده انتظار ۱.۱٪ می رود.

پیش بینی ها فرض می کنند که محدودیت های کووید۱۹ برای دو سال پابرجا باشند اما به تدریج کاهش یابند.

فرض فنی بیان می کند که هیچ توافق تجاری بین انگلستان و اروپا حاصل نخواهد شد.


 

به گزارش برخی منابع گفته می شود مذاکره کنندگان اتحادیه اروپا مانع اصلی سر راه بودجه ریکاوری این ناحیه را کنار زدند.