کمیسر بودجه اتحادیه اروپا، هان: سران پارلمانی و دولتی اتحادیه اروپا به احتمال زیاد روز دوشنبه در مورد بودجه آتی بلندمدت به توافق خواهند رسید.

در اینجا بنویسید...

دونالد ترامپ مجدد توئیت کرد: شمارش آرا را متوقف کنید!