بر اساس آمار وب سایت نوادا و با شمارش حدود ۸۷٪ آرا جو بایدن بطور جزئی در این ایالت از ترامپ پیشی گرفته است. بایدن۴۹.۵٪ ترامپ ۴۸.۵٪

در اینجا بنویسید...

موسسهMUFG پیش بینی می کند فدرال رزرو در نشست ماه دسامبر سیاستهای تسهیلی بیشتری در پیش بگیرد.