فدرال رزرو ایالات متحده مطابق انتظارات نرخ های بهره خود را در عدد ۰.۲۵٪ ثابت نگه داشت.

 فدرال رزرو ایالات متحده مطابق انتظارات نرخ های بهره خود را در عدد ۰.۲۵٪ ثابت نگه داشت.

در بیانیه سیاستهای پولی فدرال رزرو آمده است: 

فدرال رزرو متعهد به استفاده از طیف گسترده ای از ابزارهای خود جهت حمایت از اقتصاد ایالات متحده در این زمان دشوار است، و در نتیجه حداکثر اشتغال و اهداف ثبات قیمتی را ارتقا میدهد. 

تقاضای ضعیف و کاهش زودهنگام قیمتهای نفت خام، مانع تورم هزینه های مصرف کننده شده است.

بطور‌کلی شرایط مالی مطلوب باقی مانده است که بخشی از آن منعکس کننده اقدامات سیاست برای حمایت از اقتصاد و جریان وامها و اعتبارها برای خانوارها و مشاغل ایالات متحده است. 

بحران بهداشت عمومی که در حال انجام است در کوتاه مدت بر فعالیتهای اقتصادی ، اشتغال و تورم سنگینی میکند و خطرات قابل توجهی برای چشم انداز اقتصادی در میان مدت دارد. 

این کمیته به دنبال دستیابی به حداکثر اشتغال و تورم با نرخ ۲٪ در طولانی مدت است. 

کمیته انتظار دارد تا زمانی که این نتایج حاصل نشود، موضع تطبیقی سیاست پولی را حفظ کند. 

فدرال رزرو تصمیم گرفت محدوده هدف برای نرخ وجوه فدرال را از صفر به یک چهارم حفظ کند و انتظار دارد که حفظ این دامنه هدف مناسب باشد تا زمانی که شرایط بازار کار به سطح مطابق با ارزیابی کمیته از حداکثر اشتغال و افزایش تورم برسد. 

دونالد ترامپ باز هم در توئیتی دیگر: جلوی تقلب را بگیرید!