نانسی پلوسی سخنگوی مجلس نمایندگان: ما مجلس نمایندگان را حفظ کرده ایم.

 نانسی پلوسی سخنگوی مجلس نمایندگان:

ما مجلس نمایندگان را حفظ کرده ایم.

جو بایدن در مسیر روشنی جهت رسیدن به پست ریاست جمهوری است.

تمرکز من در حال حاضر دنبال کردن حتی باریک ترین مسیر پیروزی در رقابت برجسته ما می باشد.فدرال رزرو ایالات متحده مطابق انتظارات نرخ های بهره خود را در عدد ۰.۲۵٪ ثابت نگه داشت.