جروم پاول در کنفرانس خبری پس از جلسه ماه نوامبر فدرال رزرو میگوید: در ماههای اخیر سرعت بهبود اقتصادی تعدیل شده است.

 جروم پاول در کنفرانس خبری پس از جلسه ماه نوامبر فدرال رزرو میگوید: 

در ماههای اخیر سرعت بهبود اقتصادی تعدیل شده است. 

در این مدت سرمایه گذاریهای های اقتصادی افزایش یافته است.

بخش مسکن بطور کامل بهبود یافته است.

قیمتها بطور خاص برای بخشهایی که بیشتر تحت تاثیر همه گیری قرار گرفته اند، پایین آمده است

تورم زیر ۲٪ هدف قرار خواهد گرفت.

به اقدامات مالی بیشتری نیازمندیم.

کمیته آزاد فدرال در مورد خرید داراییها در این جلسه بحث و گفتگو کرد.

مدتی طول می کشد تا به فعالیت قبل از همه گیری برگردیم ، می توانم از هر دو سیاست مالی و پولی حمایت را ادامه دهم.

ما نگران ریسکهای نزولی هستیم که شامل گسترش شیوع بیماری و کاهش پس انداز خانوار ها شده است. 

تحت کنترل درآوردن بیماری برای اقتصاد یک امر کلیدیست.

حمایت از پشتیبانی مالی بسیار ضروری است.  

خریدهای موجود پشتیبانی قاطع برای فعالیت اقتصادی ارائه می دهند.

خرید دارایی ها بخش مهمی از موضع سیاست های تعدیل پذیر هستند.

کمیته در مورد خرید دارایی ها بحث کاملی داشته است و به درک کاملی از تمظیم تمامی ابزارها در صورت لزوم رسیده است. 

بهبود اقتصادی  از انتظارات اولیه ما بهتر است، اما هنوز هم راه طولانی برای رسیدن به اهدافمان در پیش داریم.

ما فکر میکنیم که تسهیلات وامهای اضطراری به خوبی هدفهای کمیته را تامین کرده است. 

هنوز هم آماده برای اقدامات بیشتر در مورد سیاستهای پولی در صورت لزوم هستیم.

و با قدرت تمام آماده استفاده از تمامی ابزار ها هستیم


نانسی پلوسی سخنگوی مجلس نمایندگان: ما مجلس نمایندگان را حفظ کرده ایم.