پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا: احتمال تغییر مدت، اندازه، و ترکیب خرید دارایی ها در صورت نیاز وجود دارد
 پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا: 
احتمال تغییر مدت، اندازه، و ترکیب خرید دارایی ها در صورت نیاز وجود دارد. 
نشست امروز در مورد آنالیز خریدهای دارایی بود.

تقاضای بسیار اندکی برای وام های کمتر از یک میلیون دلار در برنامهMain Street صورت گرفته است.


جروم پاول در کنفرانس خبری پس از جلسه ماه نوامبر فدرال رزرو میگوید: در ماههای اخیر سرعت بهبود اقتصادی تعدیل شده است.