شاخص نرخ بیکاری کانادا در ارزیابی ماهیانه اکتبر که انتظارات برای شاخص عدد ۸.۸٪ بوده است به عدد ۸.۹٪ رسید.

 شاخص نرخ بیکاری کانادا در ارزیابی ماهیانه اکتبر که انتظارات برای شاخص عدد ۸.۸٪ بوده است به عدد ۸.۹٪ رسید.

دوره گذشته عدد ۹٪ بوده است.

تغییرات اشتغال نیز که پیش بینی برای آن عدد۱۰۰K بوده است به عدد ۸۳.۶K رسید.

دوره گذشته عدد۳۷۸.۲K بوده است.
شاخصNFP ایالات متحده در ارزیابی ماهیانه اکتبر که انتظارات برای شاخص عدد۶۰۰K بوده است به عدد ۶۳۸kرسید.