با شمارش ۹۵٪ آرا در پنسیلوانیا بایدن۴۹.۵٪ ترامپ۴۹.۴٪

در اینجا بنویسید...

شاخص نرخ بیکاری کانادا در ارزیابی ماهیانه اکتبر که انتظارات برای شاخص عدد ۸.۸٪ بوده است به عدد ۸.۹٪ رسید.