آیا فدرال رزرو با بیرون آمدن واکسن کارهای کمتری جهت انجام دارد؟ قیمت اونس طلای جهانی در حال حاضر چنین می گوید!

در اینجا بنویسید...

سخنگوی شورای اروپا می گوید مذاکرات بر سر بودجه این ناحیه و بحث ریکاوری همچنان دشوار باقی مانده اند و مذاکره کنندگان همچنان برخی اختلافات بزرگی جهت حل و فصل دارند.