چارت مقایسه قدرت ارزها در حال حاضر و در معاملات ابتدایی صبح ناحیه یورو..

 چارت مقایسه قدرت ارزها در حال حاضر و در معاملات ابتدایی صبح ناحیه یورو..

ین ژاپن با توجه به نزول سنتیمنت قویترین و پوند انگلستان ضعیف ترین می باشند.به گزارش نشریهSCMP چین برخی مقامات رسمی این کشور هدف خریدهای موجود در فاز اول توافق تجاری بین آمریکا و چین را غیر واقعی ارزیابی می کنند اما مایلند در زمینه های دیگر از جمله دسترسی بازار و حمایت از مالکیت معنوی امتیازاتی ارائه کنند.