وزیر دارایی آلمان اولاف شولز اکنون با خوشبینی در ارتباط با شرایط سخن می گوید: همه چیز نشان می دهد که اقتصاد بهتر از انتظارات قبلی ما در حال حرکت است.

 وزیر دارایی آلمان اولاف شولز اکنون با خوشبینی در ارتباط با شرایط سخن می گوید:

همه چیز نشان می دهد که اقتصاد بهتر از انتظارات قبلی ما در حال حرکت است.

ما باید پولی را که در گذشته پس انداز کرده ایم جهت حمایت از مشاغل و بهداشت هزینه کنیم.

روشنایی در انتهای تاریکی اکنون می تواند دیده شود. چارت مقایسه قدرت ارزها در حال حاضر و در معاملات ابتدایی صبح ناحیه یورو..