سخنگوی دولت انگلستان در اظهارات اخیر خود پیرامون برگزیت به زمان اندک اشاره می کند.

 سخنگوی دولت انگلستان در اظهارات اخیر خود پیرامون برگزیت به زمان اندک اشاره می کند.

وی می گوید:

زمان جهت توافق برکسیت کوتاه است و شکاف های مهم باقی مانده اند.

حق حاکمیت باید باقی بماند.

به سختی جهت تضمین توافق کار کرده ایم اما باید به حق حاکمیت بریتانیا احترام گذاشته شود.

 


مدیرعامل شرکت Curevac می گوید: انتظار نمی رود واکسیناسیون کووید۱۹ هر سال تکرار شود.