رئیس فدرال رزرو ایالات متحده جیروم پاول همچنین می گوید: این بحران بسیاری از تغییرات پیشین مرتبط با فناوری را تسریع می کند و به نظر نمی رسد به اقتصاد مشابهی باز گردیم.

 رئیس فدرال رزرو ایالات متحده جیروم پاول همچنین می گوید:

این بحران بسیاری از تغییرات پیشین مرتبط با فناوری را تسریع می کند و به نظر نمی رسد به اقتصاد مشابهی باز گردیم.

نگران این هستیم که این شرایط کار را برای برخی از کارگران دشوار تر سازد.

حتی با پایین آمدن نرخ بیکاری، گروه قابل توجهی از کارگرانی وجود خواهد داشت که به حمایت نیاز دارند.نخست وزیر فرانسهCastex می گوید بستری در بیمارستان ناشی از کووید اکنون بالاتر از اوج ماه آوریل است.