وزارت اقتصاد آلمان در ارتباط با شرایط اقتصادی این کشور می گوید: بهبودی تا ماه اکتبر ادامه داشته است اما از ماه آگوست کند شده است.

وزارت اقتصاد آلمان در ارتباط با شرایط اقتصادی این کشور می گوید:

بهبودی تا ماه اکتبر ادامه داشته است اما از ماه آگوست کند شده است.

چشم انداز صادرات آلمان به طور محتاطانه خوشبینانه است.نتایج ایده های معاملاتی ماه سپتامبر 2020