سنتیمنت مصرف کننده ایالات متحده منتشره از سوی دانشگاه میشیگان در ارزیابی مقدماتی ماه نوامبر که انتظارات برای آن عدد ۸۲ بود به عدد ۷۷ نزول کرد.

 سنتیمنت مصرف کننده ایالات متحده منتشره از سوی دانشگاه میشیگان در ارزیابی مقدماتی ماه نوامبر که انتظارات برای آن عدد ۸۲ بود به عدد ۷۷ نزول کرد.

دوره گذشته عدد ۸۱.۸ بوده است.


انتظارات تورمی این شاخص اما بهتر از عدد ۲.۶٪ قبلی به عدد ۲.۸٪ رسید.شاخص هزینه تولید کننده ایالات متحده در ارزیابی ماهیانه اکتبر که انتظارات برای شاخص عدد ۰.۲٪ بوده به عدد ۰.۳٪ رسید