رئیس ستاد دفتر صدراعظم آلمان می گوید هفته آینده جهت محدود سازی ویروس اقدامات سخت تری انجام خواهم شد.

 رئیس ستاد دفتر صدراعظم آلمان می گوید هفته آینده جهت محدود سازی ویروس اقدامات سخت تری انجام خواهم شد.


همچنین وزیر بهداشت فرانسه می گوید:

 سرعت گردش ویروس نسبت به آغاز اقدامات تعطیلی کند شده است و در حال بدست آوردن کنترل هستیم اما هنوز جهت اعلام توفیق در این زمینه خیلی زود است.

نمی توانیم  اکنون هرگونه تاریخی را در ارتباط با پایان اقدامات تعطیلی ارائه کنیم.

محدودیت های سفر در اول دسامبر برداشته نخواهد شد.رئیس جمهور منتخب ایالات متحده جو بایدن طی سخنرانی پیرامون وضعیت اقتصاد می گوید: اتحاد عجیبی در نشست با رهبران کسب و کارها وجود داشت.