پیش بینی صندوق بین المللی پول از اقتصاد آلمان: چشم انداز رشد اقتصادی به دلیل موج دوم ویروس تضعیف شده است و ریسک های نزولی بسیار بزرگ هستند.

 پیش بینی صندوق بین المللی پول از اقتصاد آلمان:

چشم انداز رشد اقتصادی به دلیل موج دوم ویروس تضعیف شده است و ریسک های نزولی بسیار بزرگ هستند.

انتظار می رود اقتصاد آلمان در سال جاری حدود ۵.۵٪ نزول کند و تنها بخشی از آن در سال ۲۰۲۱ بهبود یابد.رشد نمایی ویروس متوقف شده است.