شاخص هزینه مصرف کننده کانادا در ارزیابی ماهیانه اکتبر که انتظارات برای آن عدد ۰.۲٪ بود به عدد ۰.۴٪ رسید.

 شاخص هزینه مصرف کننده کانادا در ارزیابی ماهیانه اکتبر که انتظارات برای آن عدد ۰.۲٪ بود به عدد ۰.۴٪ رسید.


دوره گذشته عدد ۰.۱٪- بوده است.


گزارش خالص CPI نیز که از سوی بانک مرکزی منتشر می شود در ارزیابی سالیانه ماه اکتبر که پیش بینی برای آن عدد ۰.۹٪ بود به عدد ۱٪ رسید.


دوره گذشته عدد ۱٪ بوده است. پیش بینی صندوق بین المللی پول از اقتصاد آلمان: چشم انداز رشد اقتصادی به دلیل موج دوم ویروس تضعیف شده است و ریسک های نزولی بسیار بزرگ هستند.