از اعضای بانک مرکزی اروپا هولزمن می گوید نرخ های بهره منفی در میان مدت به بلند مدت مخرب هستند و موجب نا برابری می شوند.

 

نخست وزیر انگلستان بوریس جانسن می گوید: باید تهدید افزایش نرخ بهره آتی را مدنظر قرار داد.