شاخص مجوز ساخت و ساز ایالات متحده در ارزیابی ماهیانه اکتبر که انتظارات برای شاخص عدد ۱.۵۶ میلیون بوده به عدد ۱.۵۴۵ میلیون رسید.

 شاخص مجوز ساخت و ساز ایالات متحده در ارزیابی ماهیانه اکتبر که انتظارات برای شاخص عدد ۱.۵۶ میلیون بوده به عدد ۱.۵۴۵ میلیون رسید.


دوره گذشته عدد ۱.۵۴۵ میلیون بوده است.


شاخص نوسازی نیز که پیش بینی برای آن عدد ۱.۴۶ میلیون بوده به عدد ۱.۵۳ میلیون رسید.


دوره قبل عدد ۱.۴۱۵ میلیون بوده است.شاخص هزینه مصرف کننده کانادا در ارزیابی ماهیانه اکتبر که انتظارات برای آن عدد ۰.۲٪ بود به عدد ۰.۴٪ رسید.