ارقام ابتلا به کووید همچنان در سطوح بالایی قرار دارند.

 ارقام ابتلا به کووید همچنان در سطوح بالایی قرار دارند.

رئیس موسسه رابرت کخ آلمان می گوید وضعیت ویروس هنوز هم در این کشور بد است.

نمی توان پیش بینی کرد که تا چه زمانی محدودیت های کووید پابرجا خواهند بود.


هنوز در جایی نیستیم که بتوانیم بیماری را متوقف کنیم.