نگران فقدان سیاست های مالی هستم

 نگران فقدان سیاست های مالی هستم

نظرات عضو رای دهنده به نرخ های بهره فدرال رزرو لورتا مستر در مصاحبه با بلومبرگ:

اختلافات موجود در بین بخش ها موجب نگرانی است.

رشد ویروس بسیار نگران کنندست.

اقتصاد قویتر از آنچه بسیاری فکر می کردند در فصل سوم بازگشت داشته است.

سیاست های فدرال رزرو انبساطی و در جایگاه مناسبی قرار دارند.

فدرال رزرو در حال استفاده از ابزار های خود است و سیاست انبساطی را حفظ خواهد کرد. 

سیاست های فدرال رزرو انبساطی و در جایگاه مناسبی قرار دارند.

فدرال رزرو در حال استفاده از ابزار های خود است و سیاست انبساطی را حفظ خواهد کرد. 

سیاست های مالی جهت حمایت از شرکتها و خانوارهایی که از همه گیری آسیب دیده اند ضروری است.

مردم حتی بدون قوانین ایالت ها در حال محدود کردن رفتار خود هستند.

نمی خواهم در مورد نشست ماه دسامبر از پیش قضاوت کنم. 

وقفه کوتاه مدت مذاکرات برگزیت به دلیل مثبت بودن تست کووید۱۹