تحویل رایگان استاندارد در سفارشات بیش از $۱۵۰
0
نخست وزیر مجارستان اوربان میگوید مذاکرات بودجه ناحیه یورو باید ادامه داشته باشد و ما در نهایت یک توافق خواهیم داشت.

در اینجا بنویسید...

عدم موافقت مجارستان و لهستان با بودجه ریکاوری اتحادیه اروپا