نماینده اتحادیه اروپا می گوید ۳ مانع اصلی برگزیت حل نشده است.

نماینده اتحادیه اروپا می گوید ۳ مانع اصلی برگزیت حل نشده است.

و انگلستان اقدامی در این راستا انجام نداده است.

اما مذاکرات ادامه دارد. 

بهبود خرده فروشی انگلستان در ماه اکتبر