وزیر اقتصاد ایتالیا می گوید وتو های بودجه ریکاوری حل خواهند شد.

 وزیر اقتصاد ایتالیا می گوید وتو های بودجه ریکاوری حل خواهند شد.

امیدواریم نشست ماه دسامبر اتحادیه اروپا بر مواضع لهستان و مجارستان غلبه کند.نماینده اتحادیه اروپا می گوید ۳ مانع اصلی برگزیت حل نشده است.