دیپلمات اتحادیه اروپا در ارتباط با مذاکرات تجاری برکسیت می گوید: شکاف ها تنها در مناطق اصلی به آرامی کاهش می یابند و نگرانی فزاینده ای نسبت به نبود زمان کافی وجود دارد.

 دیپلمات اتحادیه اروپا در ارتباط با مذاکرات تجاری برکسیت می گوید:

شکاف ها تنها در مناطق اصلی به آرامی کاهش می یابند و نگرانی فزاینده ای نسبت به نبود زمان کافی وجود دارد.

اتحادیه اروپا امیدوار است که پروسه بتواند به سرعت با اتخاذ تصمیمات سیاسی در انگلستان تکمیل شود.

 


 

آمار شیوع کووید۱۹ را به ثبات رسانده ایم