لزوم حفظ اقدامات حمایتی اقتصاد

 لزوم حفظ اقدامات حمایتی اقتصاد 

رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اورزولا فن در لین می گوید فردا به G20 خواهد گفت که اهمیت دارد تا جایی که نیاز باشد اقدامات حمایتی از اقتصاد حفظ شود.

وی همچنین در ارتباط با واکسن گفته است که اتحادیه اروپا باید به سرمایه گذاری خود برروی واکسن ادامه دهد.

 


رشد اقتصادی فصل چهارم ممکن است نزدیک به صفر یا حتی منفی باشد.