به روز رسانی جدید کمپانی آسترازنکا: این کمپانی می گوید میانگین اثربخشی واکسن ۷۰٪ است.

 به روز رسانی جدید کمپانی آسترازنکا:

این کمپانی می گوید میانگین اثربخشی واکسن ۷۰.۴٪ است.

مدل AZD1222 در برابر کووید۱۹ موثر است.

دو رژیم با دو دوز متفاوت وجود دارد که یکی ۹۰٪ اثربخشی دارد و میانگین آن ۷۰.۴٪ می باشد.

واکسن را می توان حداقل ۶ ماه در شرایط عادی یخچال نگهداری، حمل و نقل و استفاده کرد.خوشبینی نسبت به توافق برگزیت ظرف دو هفته