به گزارش برخی منابع مذاکرات برکسیت قرار است به صورت مجازی ادامه یابد و هر زمان که شرایط لازم از جهت ایمنی فراهم باشد گفتگوها حضوری ادامه خواهند یافت.

 به گزارش برخی منابع مذاکرات برکسیت قرار است به صورت مجازی ادامه یابد و هر زمان که شرایط لازم از جهت ایمنی فراهم باشد گفتگوها حضوری ادامه خواهند یافت.


 بازار به دلیل امیدواری نسبت به مذاکرات برکسیت هفته را با حمایت از پوند استرلینگ شروع کرده است.غلبه بخش تولیدی آلمان بر انتظارات