جبران دو‌ سوم از زیان های ناشی از همه گیری

 جبران دو‌ سوم از زیان های ناشی از همه گیری

عضو بانک مرکزی انگلستان هالدین:

اقتصاد انگلستان احتمالاً حدود ۲/۳ از آسیب های ناشی از همه گیری را جبران کرده است.

آمدن واکسن باعث ایجاد امیدواری است.

بار سختی های ناشی از همه گیری بر افراد کم درآمد، کم مهارت و جوانتر فرود آمده است.


 عملکرد بهتر از انتظارات اما پایین تر از قلمرو ۵۰ بخش خدماتی انگلستان در ماه نوامبر