افت مورد انتظار شاخص اطمینان مصرف کننده ایالات متحده

 افت مورد انتظار شاخص اطمینان مصرف کننده ایالات متحده

 شاخص اطمینان مصرف کننده ایالات متحده در ارزیابی ماه نوامبر به عدد ۹۶.۱ نزول کرد.


دوره گذشته عدد ۱۰۰.۹ بوده است.


همزمان شاخص فعالیت های ایالت ریچموند نیز پایین تر از عدد ۲۰ انتظارات به عدد ۱۵  رسید.


دوره گذشته عدد ۲۹ بوده است.توافق کمیسیون اتحادیه اروپا با شرکت مدرنا