بسته کمکی برای صنعت هتل

 بسته کمکی برای صنعت هتل

وزیر دارایی فرانسه لمایر می گوید این کشور در نظر دارد تا بسته حمایتی برای صنعت هتل فراهم کند.

برنامه جبران خسارات شرکتها که به دلیل تعطیلی کووید۱۹ آسیب دیده اند ماهانه ۱.۶ میلیارد یورو هزینه خواهد داشت.

کشور موفق شده است صدمات اقتصادی ناشی از همه گیری را کنترل کند.

اقتصاد در سال ۲۰۲۱ تا ۶٪ رشد خواهد داشت.

 اعمال محدودیت های کروناویروس در توکیو